bird
sun

Statut

STATUT    PRZEDSZKOLA w    Dubinie 

 

Podstawa Prawna:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2016 r. poz. 60)

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59)

 

 

   § 1

 

  1.      Nazwa Przedszkola         PRZEDSZKOLE

  2.      Organ prowadzący         Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

  3.   Siedziba przedszkola     budynek w Dubinie,  nr 143

  4.   Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu:     Przedszkole w Dubinie

  5.  Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:

Przedszkole w Dubinie

 Dubin 143

63 – 930 Jutrosin

 tel. 65 547 17 20

NIP  6991934007 Regon 410266930

6. Przedszkole posiada adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Przedszkole posiada stronę internetową: www.pdubin.jutrosin.eu

 

 

 

 

8. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w  Dubinie nr 143, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

a) oddział dla dzieci 3,4-letnich,

b) oddział dla dzieci 5 -letnich,

c) oddział dla dzieci 6-letnich;

9. Organ prowadzący      Gmina Jutrosin

10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny   Wielkopolski Kurator Oświaty

 

                                                          

§ 2

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 Podstawa programowa

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Warunki i sposób realizacji zadań

1) wykorzystywanie każdej sytuacji do organizacji zajęć wspierających rozwój dziecka    czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, czas spożywania posiłków, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie i rozbieranie, samodzielna zabawa

2)  organizowanie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu

3) nauczyciele organizując zajęcia kierowane biorą pod uwagę możliwości dzieci ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy, wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

4) nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach

5) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia

6) nauczyciele stwarzają sytuacje do wielozmysłowego poznawania

7) nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka

8) aranżując przestrzeń nauczyciel zwraca uwagę na estetykę wnętrz, wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej:

        1)  wyrabia poczucie przynależności narodowej,

        2)  rozwija zainteresowanie pięknem i bogactwem naszego kraju,

        3)  rozwija procesy poznawcze, poszerza zasób wiadomości i umiejętności w toku         

            poznawania otoczenia społecznego, przyrody i techniki,

        4)  rozbudza wrażliwość estetyczną w kontakcie z otoczenie, przyrodą, sztuką,

       wyobraźnią, ekspresją twórczą  dziecka,

       5)  inicjuje poczucie tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania,

       kształtuje postawy charakteru, rozwija uczucia rodzinne i patriotyczne.

 

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej:

   1) organizuje naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone w najprostszej formie

         oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może

         natomiast zostać zmienione.

 7. Przedszkole realizuje powyższe zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych oraz swobodnych zabaw dzieci

3) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

4) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

5) przeprowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

6) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

7) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

8) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. 

 

8. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

9. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

     1) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez zespół składający się z nauczycieli, specjalistów – zespół tworzy dyrektor przedszkola po: otrzymaniu orzeczenia lub opinii; przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną

     2) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,   kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

3) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

4) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

   6) Współpraca zespołu z rodzicami :

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

  10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 1) Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola

   2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad i konsultacji,

c) zajęć rozwijających uzdolnienia.

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

11.  Zadania członków zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb    

     rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień

b)   określanie form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania

c)      dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć, stosownie do potrzeb

d)      przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem

e)      opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych

f)      opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  , w tym poradni specjalistycznej

g)     podejmowanie   działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów  wychowawczych

h)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych   form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  wychowanków, ich rodziców i nauczycieli

i)        podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli

j)        wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

k)      współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 12. Przedszkole realizuje powyższe zadania w następujący sposób:

    1)   W ramach określonych obszarów edukacyjnych podstawy programowej wychowania

        przedszkolnego, tj.:

         a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

        dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

         b)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i   

          kulturalnych.

         c)      wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

         d)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

         e)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

          w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

         f)        wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

         g)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

         h)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

         i)        wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

         j)        wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

         k)      wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

          l)        budzenie zainteresowań technicznych.

         m)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu     

          zagrożeń.

         n)      wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

         o)      wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

         p)      kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

         r)      wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

    2) Stwarza atmosferę radości, warunki dla zabawy dzieci, zaspokaja ich potrzeby

         biologiczne i psychospołeczne.

   3) Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do

        nauki szkolnej, stwarza warunki dla wstępnej nauki szkolnej.

   4)  Poprzez  zajęcia organizowane: z całą grupą, poprzez pracę indywidualną z dziećmi

         w oddziałach złożonych z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku lub wg potrzeb.

   5)  Poprzez oferty wspólnych działań jak m.in. zabawy, spacery, wycieczki,

        uroczystości  - współodpowiedzialność za proces edukacyjny wszystkich uczestników

        nauczyciel- dziecko- rodzic

 

  13. W swej działalności Przedszkole proponuje przyjęcie otwartości organizacyjnej, tj.:

    1) dostosowanie czasu  pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb

  w tym zakresie,

    2)      uwzględnianie postulatów rodziców w organizacji dnia,

    3)      organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców,

    4)      umożliwienie rodzicom uczestnictwa w życiu przedszkola, m.in. zajęcia pokazowe,

    5)      zorganizowanie Dnia Otwartych Przedszkola dla dzieci mających uczęszczać

    do przedszkola,

    6)      poprzez informowanie rodziców o postępach dziecka, pomaganie rodzicom w podję-

     ciu  wczesnej interwencji specjalistycznej dziecka mającego trudności

    7)      stałe dokonywanie analizy określonych sfer życia przedszkolnego,

    8)      integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

 

14.  Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki

2) placu zabaw

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych

4) szatni

5) posiłków – śniadania (dzieci przynoszą z domu), obiady

    

 

  15.Warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieciom :

     1)   Podczas pobytu w przedszkolu / na terenie przedszkola/

         a)  nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone  

      sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dziecka

  b)   nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie  przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola.

 c)   upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi przedszkola powinien zwrócić się do  osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora.

d)   nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić

     dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa         

      lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

       e)  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników   przedszkola  bez       

           względu   na zakres ich czynności służbowych w pierwszej    kolejności skierowane

             są na   zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 f)    w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne   zabiegi

      lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w   nagłych wypadkach

 g)  wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw 

      nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice     

       na początku roku szkolnego (wrzesień).

 h)  przedszkole powinno być wyposażone w apteczkę, zaopatrzoną w dostateczną ilość środków niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,

       i)      pomieszczenia wewnętrzne powinny być utrzymane w zupełnym porządku,

      szafy, półki, obrazy powinny być mocno przytwierdzone,

 j)       teren przedszkola powinien być ogrodzony i zabezpieczony zamknięciem, aby

      dzieci nie mogły wyjść niepostrzeżenie.

 k)      w wypadku, gdy dziecko pomimo to oddali się poza teren przedszkola, należy

       niezwłocznie wszcząć poszukiwania i jeżeli nie zostanie w ciągu 20-30 min.

       odnalezione, zawiadomić rodziców i najbliższy posterunek policji,

       l)      przyrządy gimnastyczne na boisku powinny być dobrze umocowane.

 ł)      pozwalać dzieciom korzystać z przyrządów tylko w obecności wychowawczyni.

m)    bezwzględnie przestrzegać by dzieci nie wchodziły do kuchni, piwnicy,   

      kotłowni.

       n)     należy dążyć, by potrawy były podawane dzieciom na stoliki w wazach,     

      dzbankach, półmiskach itp.  Nie podawać do stołu czajników lub garnków z  

      bardzo gorącymi płynami.

      o)      przy organizowaniu zajęć z dziećmi, w czasie których jako pomoc używane są

      ostre przedmioty, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku / nożyce,       

      grabie,  łopatki itp. / , oraz w czasie spacerów , wycieczek – należy zwracać    

      uwagę   szczególnie na karność i dyscyplinę wśród dzieci, jako podstawowe 

      elementy gwarantujące  bezpieczeństwo.

 

  2) Podczas zajęć poza terenem przedszkola:

a)   nie jest wskazane organizowanie wycieczek poza teren przedszkola w okresie gdy

           wychowawczyni słabo jeszcze zna dzieci,

     b)     organizując wycieczki piesze lub przy użyciu środków lokomocji należy  m.in.

          przestrzegać następujących wskazań:

przed wycieczką ustalić liczę personelu i liczbę dzieci, które wezmą udział

w wycieczce / nie więcej niż 10-15 dzieci na jedną  osobę personelu /,

     c)    nie odbywać wycieczek w głąb lasu lub tereny nieznane,

     d)   zorganizować opiekę nad dziećmi, które z jakichkolwiek przyczyn zostają

          w przedszkolu /wychowawczyni lub woźna /,

     e)    w czasie trwania wycieczki – przed wyruszeniem w drogę powrotną i po powrocie

         do przedszkola – kilkakrotnie sprawdzić czy wszystkie dzieci są obecne,

      f)   w czasie dalszej wycieczki, wychowawczyni powinna mieć ze sobą środki

          niezbędne dla udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

     g)      przy przechodzeniu przez ulicę, drogę – trzeba przestrzegać obowiązujących

          prawideł ruchu i stosować jak najdalej idącą ostrożność.

          Należy poprzez odpowiednie zabawy i zajęcia zapoznać dzieci z podstawowymi

          przepisami dotyczącymi ruchu na drogach,

h)      wycieczki nad stawy i sadzawki można przeprowadzać tylko ze starszymi dziećmi

        / 6-7 lat /, po uprzednim zbadaniu miejsca wycieczki przez wychowawczynię

        i wybraniu przez nią dogodnej dla dzieci części brzegu,

i)  dzieci mogą  kąpać się tylko w płytkich strumieniach i rzekach i to w miejscach

          sprawdzonych. Przy kąpieli grupy złożonej z 25-30 dzieci powinny być obecne nie 

          mniej niż dwie osoby dorosłe / jedną z nich powinna być bezwzględnie   

          wychowawczyni/.Kąpać równocześnie można 3-5 dzieci;  reszta pozostaje tymczasem  

          na brzegu,

j)   saneczkowanie można urządzać na zabezpieczonym przed pojazdami terenie

          równym lub o łagodnym spadku; w żadnym wypadku nie pozwolić dzieciom na  

          jeżdżenie sankami  po ulicy lub spadzistym terenie, porosłym drzewami,

k)   w razie nieszczęśliwego wypadku dyrektor przedszkola / w razie jego

            nieobecności/zastępująca ją osoba, winna natychmiast po udzieleniu pierwszej

           pomocy i wezwaniu lekarza, zawiadomić rodziców, organ prowadzący i policję.

 

 16.    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

a)      nauczyciel przedszkola obowiązany jest otoczyć dziecko opieką od chwili  wejścia do sali zajęć (wprowadza rodzic lub prawny opiekun) do czasu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów; dzieci dojeżdżające gimbusem wysiadają lub wsiadają przed budynkiem przedszkola,  asekurowane przez osobę dorosłą;nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców lub prawnych opiekunów bez opieki na terenie przedszkola tj. przed wejściem do budynku, poza salą zajęć , na placu zabaw itp.

 b)      w czasie pobytu w przedszkolu  za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny

       jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

c)      dzieci powinny być pod stałą opieką nauczycieli z tym, że dopuszczalne jest w

     przypadku istotnej potrzeby krótkotrwałe pozostawienie dzieci pod opieką

     pracownika administracyjno-obsługowego zatrudnionego w przedszkolu.

d)      personel  administracyjno-obsługowy  zatrudniony w przedszkolu, jest odpowiedzial-

      ny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

      przebywających pod opieką przedszkola.

e)      do odbioru dziecka z przedszkola może być upoważniona jedynie osoba zapewniająca

      mu pełne bezpieczeństwo, tj. rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona przez

      rodziców, która od momentu odebrania dziecka przejmuje odpowiedzialność prawną    

      za jego bezpieczeństwo.

f)        w przypadku gdy dziecko jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, można na to

      zezwolić po uzyskaniu pisemnego upoważnienia rodziców.

g)      dzieci dojeżdżające (jeśli wymaga tego sytuacja) są odprowadzane do autobusu przez woźną lub inną wyznaczoną osobę dorosłą

 

 

§3

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

  1.Organami przedszkola są:

    1) Dyrektor Przedszkola

    2) Rada Pedagogiczna

    3) Rada Rodziców

 

  2Kompetencje  dyrektora przedszkola:

1)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz

     reprezentowanie jej na zewnątrz,

      2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowanie na każdy rok szkolny planu

      nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej      

        w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

      3)     sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego                                                                                                   

            rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4)      realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji

     stanowiących,

      5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym

     przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe

     wykorzystanie, a także organizować administracyjną, finansową i gospodarczą

    obsługę placówki,

      6)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

      7)     dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,

      8)     dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest – z chwilą objęcia pracy w placówce

      za stan sanitarny przedszkola oraz za zapewnienie dzieciom opieki gwarantującej

     bezpieczeństwo.

      9)   dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce

     nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

    10) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

     a)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

     b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

         pracownikom placówki,

     c)    występuje z wnioskiem – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

             odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

   11)   dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

            Rodziców, Radą Pedagogiczną i rodzicami.

    12) dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi , w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki

 

  3. Kompetencje Rady Pedagogicznej :

    1)      opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

    2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

      w przedszkolu,                                 

    3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

    4)    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     a)      organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

           b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  odznaczeń, nagród i innych

           wyróżnień,

          c)      projekt planu finansowego placówki,

    d)      propozycję dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom  stałych

                zajęć i innych prac,

   5)   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian

         i uchwala go,

   6)   może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie

         z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela  z innej funkcji

         kierowniczej w placówce, a także  wyraża i przekazuje  organowi prowadzącemu

         placówkę opinię na temat pracy  dyrektora przedszkola.

 

  4.  Kompetencje Rady Rodziców:

      1)   w przedszkolu  działa Rada Rodziców , która stanowi społeczną reprezentację      

    rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i zostaje wybrana na  

   ogólnym zebraniu rodziców.

      2)  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

   ze statutem przedszkola.

      3)  w skład Rady Rodziców wchodzi dwoje przedstawicieli z poszczególnych grup   

   wiekowych dzieci wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego 

   oddziału.

      4)   w wyborach, których mowa w ust. 1.3.1.2 , jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.  

      5)   wybory   przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

   szkolnym.

      6)  w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić

   fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

     7)  zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców – 

        stanowiący załącznik do statutu przedszkola.

 

  5.  Zasady współdziałania organów przedszkola :

      1)  każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny.

        Plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września.

        Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich

        powielenia i przekazania kompletu  każdemu organowi przedszkola .

  1. każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów, może  

      włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując

        swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu

       uprawnionego.

    3)  organy przedszkola mogą  zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania

        przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

    4)  dyrektor przedszkola zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania

        każdemu organowi przedszkola „ sieci kompetencyjnej organów kierujących

        przedszkolem” opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

 

  6.  Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

    1)  spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa,

          w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

          Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do Komisji.

          Dyrektor wyznacza swego przedstawiciela – dowolnego nauczyciela.

    2)   komisja powoływana jest co roku.

    3)   komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na roczną kadencję.

    4)   komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą 

          większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

          Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

    5)  sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej.

    6)  organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu

        3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

 

 

                                              

§ 4

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

Organizację Przedszkola uwzględnia  § 5- 7

 

  1.     W przedszkolu mogą być organizowane na życzenia rodziców zajęcia dodatkowe.

  2.     Oferta zajęć dodatkowych powinna w sposób szczególny uwzględniać  wiek dzieci

        i ich możliwość.

  3.    Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy

       programowej wychowania przedszkolnego.

  4.    Prowadzenie nauki religii, zajęć rewalidacyjnych oraz nauczanie języków obcych

       wymaga przygotowania specjalistycznego.

 

 

§5

 

  1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w

       zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

       Zasady doboru mogą być rozszerzone wg  potrzeb.

  2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

  3.    W przypadku uruchomienia oddziału integracyjnego liczba dzieci powinna wynosić

       od 15-20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

§6

 

  1.   Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest   wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

              

  2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

        wychowania przedszkolnego, a  na zajęciach organizowanych dodatkowo na podstawie 

        programu autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

  3.  Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego,

        zawierający treści podstawy programowej dopuszcza do użytku w przedszkolu

       dyrektor przedszkola.   

  4.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  5.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności:

-         zajęć umuzykalniających,

-         nauki języka obcego,

-         nauki religii,

-         zajęć rewalidacyjnych,

       powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                  1/ z dziećmi w wieku 3 – 4 lat                            około 15 minut,

                  2/ z dziećmi w wieku 5 – 6 lat                            około 30 minut.

  6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

§7

 

  1.      Przedszkole jest wielooddziałowe.

  2.      W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż

        6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ

        prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego

         nadzoru nad tymi oddziałami.

 

 

 § 8

 

ARKUSZ ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA

 

  1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

       szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora.

       Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia

       30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący. 

  3.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności

       1)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

       2)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

             kierownicze,

       3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

             prowadzący przedszkola.

       4)  podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli

             ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli 

             przystąpić  w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub 

             egzaminacyjnych, oraz  wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli 

             wniosków o podjęcie tych  postępowań.   

 

 

§ 9

 

  1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

      dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem  zasad

      ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w pkt. 5 ust. 3 oraz oczekiwań

      rodziców/ prawnych opiekunów/.

  2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel /nauczyciele/,  któremu powierzono

       opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

       z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§10

 

  1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych

       przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt. 2.

 

 

  2. Organizacja pracy przedszkola:

     1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek

        dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej na dany rok szkolny, w tym czas

         przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie  

         krótszy niż 5 godzin dziennie.

    2) przedszkole jest placówką nieferyjną.

    3) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na

        wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.

    4)  terminy przerw dla dzieci przypadają w okresie ferii letnich (jeden miesiąc-sierpień), zimowych oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.

    5)  w przypadku zbyt małej liczby dzieci /poniżej 5 wychowanków/ przedszkole

        nie organizuje dyżurów  w czasie ferii i przerw świątecznych.

                                              

  3. Zasady odpłatności:

    1)  wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala dyrektor przedszkola 

        w porozumieniu z organem prowadzącym,

    2)  zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie 

        przekraczającym  5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej  

        ustala  Rada   Gminy.

    3)  zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5  

        godzin   dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej   ustala  Rada 

       Gminy.

    4)   koszty wyżywienia ustala dyrektor przedszkola i intendent, uwzględniając obowiązu-

  jące normy żywieniowe oraz aktualne ceny,

    5)   rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się za pośrednictwem

  dyrektora przedszkola, o dofinansowanie wyżywienia dziecka przez Ośrodek Pomocy

  Społecznej. 

    6)    za każdy dzień nieobecności  dziecka, rodzice otrzymują zwrot pieniędzy za

   wyżywienie.

    7)    w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka, rodzice nie wnoszą opłaty za

   świadczenia udzielane przez przedszkole.

    8)   dyrektor przedszkola, w razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem odpłatności

   za wyżywienie, po bezskutecznym upomnieniu, kieruje zobowiązanie do ściągnięcia

   przymusowego w trybie egzekucji administracyjnej, na zasadach określonych

   w odrębnych przepisach.

    9)   personel przedszkola odpłatność za wyżywienie wnosi w wysokości aktualnych

         kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

 

§ 11

 

                                    Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

1. Zadania nauczyciela przedszkola

   1)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:

         a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje 

              im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym  

             planem zajęć.
          b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod 

             opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
          c)  nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej  

              dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

               fizycznym, jak i psychicznym.
         d)   każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, 

              szatnia,  łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
         e)  nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, 

               informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
         f)  nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

              czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
         g)  obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w 

              sytuacji  gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o

              zaistniałym    wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach 

              np. temperatura
         h)  obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż,

              przepisów ruchu drogowego.
   2)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci , ich zdolności i zainteresowań,

   3)     prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,

   4)     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

        -pedagogiczną, zdrowotną i inną,

   5)     prowadzenie dokumentacji i dzienników zajęć, plany miesięczne, dokumentację

         dotyczącą obserwacji dzieci.

   6)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie    

         pierwszej szkoły podstawowej

   7)   przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym

         możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy

         gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. (diagnoza przedszkolna)    

   8)   przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o

         gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej :

         - dla dzieci 6 letnich 

         - dla dzieci 5 letnich(na życzenie rodziców)

    9)  nauczyciel wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z

        odrębnymi przepisami.

  1. nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i  

      metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej a także ze strony

  wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 11)  nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z   

       ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w  

       ustawie z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny ( Dz.U.Nr88, poz.553, z późn. zm.)

 12)    do zadań logopedy należy w szczególności:

   a)       przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

   b)      diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie                                                  

          pomocy logopedycznej;

   c)      prowadzenie terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości   

         w  rozwoju mowy;

 

 

   2.      Zadania innych pracowników przedszkola

     1)    Intendentka :

     a)      zaopatrzenia przedszkola w żywność i sprzęt,

           b)      nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych 

                  dzieciom i personelowi wg obowiązujących przepisów i norm,

           c)      codzienne sporządzanie prób żywieniowych i prawidłowe ich przechowywanie,

          sporządzanie jadłospisów,

          d)      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi

          przepisami,

          e)      utrzymanie w idealnej czystości magazynu oraz sprzętu chłodniczego,

     f)     uczestniczenie w zebraniach rodziców, naradach roboczych i w razie potrzeby w   

          posiedzeniach rady pedagogicznej,

          g)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z

          organizacji pracy w placówce.

 

    2)  Kucharka:

   a)      przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków punktualnie,

         b)      przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach

         żywieniowych oraz dbałość o racjonalne ich zużycie,

         c)      prowadzenie magazynu podręcznego,

         d)    utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego oraz dbałość

        czystość pomieszczeń kuchennych i zaplecza,

         e)     udział w ustalaniu jadłospisów.

 

 

   3)  Woźna oddziałowa:

  a)  utrzymanie w czystości powierzonych sal zajęć, korytarzy, szatni i łazienek oraz

      wyznaczonych dodatkowo pomieszczeń przedszkolnych,

        b)   okresowe czyszczenie okien w wyznaczonych pomieszczeniach,

  c)    rozkładanie posiłków dzieciom,

        d)    zmywanie naczyń po śniadaniu,

  e)   pomoc w porządkowaniu sal po zajęciach technicznych,

        f)    pomoc nauczycielce w  rozbieraniu i ubieraniu leżakujących dzieci,

  g)    pranie firan, ręczników oraz serwetek i obrusów,

        h)   utrzymywanie w czystości sprzętu i zabawek,

   i)   wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola dla dobrego

i sprawnego funkcjonowania placówki.

 

  4 ) Woźny – palacz:

a)      dbałość o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

      b)      dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu,

      c)      dbałość o czystość terenu przedszkolnego, piwnic, strychów,

      d)      dbałość o utrzymanie odpowiedniej temperatury w przedszkolu,

      e)      utrzymanie w stanie używalności urządzeń grzewczych,

      f)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z

             organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 12

 

  1.      W przedszkolu liczba oddziałów nie przekracza 6.

  2.       Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko                                                                                 

         wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1 a także za zgodą organu

        prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

           

§ 13

 

  1.       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece

         1) jednemu lub dwóm nauczycielom;

         2) dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów, w których są zorganizowane zajęcia 

            dodatkowe.

  2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej      

        wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres

        uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

 

          §14

 

  1.       Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne.

  2.       Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia  

         poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju 

         psychofizycznego i stanu zdrowia.

 

 

§15

 

  1.   Nauczyciel współdziała z rodzicami /prawnymi opiekunami / w sprawach wychowania i 

      nauczania dzieci.

      Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców /prawnych opiekunów / do:

     1)    znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

            przedszkolnego realizowanego w oddziale, o których informowani są na zebraniach

            ogólnych i tablicy ogłoszeń,

     2)      uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez

rozmowy indywidualne, udział w uroczystościach, zajęciach  pokazowych,

  2.    Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest

       odpowiedzialny za jej jakość.

       1)    nauczyciel opracowuje tygodniowe plany pracy z dziećmi na podstawie  

             wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  3.      Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych, mających na

       celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich udokumentowanie.

  4.    Nauczyciel współpracuje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej

       i pracownikami służby zdrowia:

       1)     pedagogizacja rodziców przynajmniej raz w roku,

       2)      kierowanie dzieci na badania deficytów rozwojowych  i dojrzałości szkolnej,

       3)      kontakty indywidualne pracowników poradni z nauczycielami,

       4)    uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez poradnie,

       5)  udział pracowników poradni w posiedzeniach rady pedagogicznej i rodzicami w celu 

           uzyskania porady,

      6)    pogadanki z zakresu higieny zdrowotnej prowadzone przez higienistkę lub lekarza,

      7)    wycieczki do Ośrodka Zdrowia,

      8)    przeglądy czystości.

  6.    Nauczyciel co najmniej dwa razy  w roku organizuje zebranie z rodzicami, informując

       ich o pracy wychowawczej, wynikach realizowanych zadań dydaktycznych oraz

       w celu dyskusji na tematy wychowawcze.

  7.    Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór

       pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

      W przypadku opinii negatywnej należy przekazać ją  z zachowaniem drogi służbowej.

 

 

§16

 

REKRUTACJA

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3- 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola, który należy pobrać w placówce lub na stronie internetowej placówki, wypełnić i zwrócić w przedszkolu.

3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

- od 01 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków;

- do 16 kwietnia- rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Rekrutacyjną;

- 16 kwietnia do godziny 15.00- wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej   

        listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;

- do 23 kwietnia- składanie odwołań do dyrektora Przedszkola w Dubinie

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęc dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola.

5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

- dyrektor przedszkola- przewodniczący komisji kwalifikacyjnej;

- jeden przedstawiciel rady rodziców;

                             - jeden przedstawiciel organu prowadzącego placówkę;

                  - jeden przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu;

6. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:

- do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku  6 lat odbywające  obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

- dzieci niepełnosprawne;

- dzieci niepełnosprawnego rodzica lub rodziców;

- dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem;

- dzieci z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci);

- dzieci objęte pieczą zastępczą;

- dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko;

 

            oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami:

                        - oboje rodzice pracujący;                     

- uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym  do przedszkola , do którego został złożony wniosek;

                      - dzieci, które korzystają z pełnej oferty przedszkola / powyżej podstawy

                         programowej

                        - dzieci zameldowane na terenie gminy Jutrosin;

 Komisja Rekrutacyjna może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową opłatą za przedszkole oraz dezorganizowali pracę placówki w poprzednich latach poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodne z dziennym, rozkładem dnia w przedszkolu.

7. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

- posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie wyznaczonym przez  Przewodniczącego;

- komisja rozpatruje wnioski dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  

- w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący;

-komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

8. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do przedszkola rodzice/ prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola w Dubinie  w terminie

do 23 kwietnia.

9. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia odwołania.

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor, biorąc pod uwagę w/w kryteria. 

 

§ 17

 WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

 

1. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

3. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych

 

7) akceptacji takim jakim jest

8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

9) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

10) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy

11) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

12) wypoczynku, jeśli jest zmęczony

13) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony

14) zdrowego jedzenia

15) pobytu na świeżym powietrzu

 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

 

  1) współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania

  2) przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej

 3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości

 4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola

  5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę

  6) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu

 7) przestrzegania zasad higieny osobistej

8) przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, miłość, piękno

 

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 

  6. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć

      decyzję o    skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w

      następujących przypadkach:

1)   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o

           przyczynie tej nieobecności.

2)  nie wniesienia płatności za przedszkole trwającej dłużej niż dwa miesiące.

3)   systematycznego nie opłacania w ustalonym terminie lub zalegania rodziców (bez

     podania przyczyny) z opłatami za usługi przedszkolne.

4)  ukrytej choroby dziecka.

5)  nieprzystosowania się dziecka do warunków przedszkolnych: uporczywe zakłócanie

     spokoju i porządku zajęć, oddziaływanie na grupę rówieśniczą niewłaściwym

     zachowaniem.

6)    przejawów wyjątkowej agresji w stosunku do kolegów i pracowników przedszkola.

7)    regularnego spóźniania się po odbiór dziecka.

8)    nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.

 

 

  7. Skreślenie dziecka z przedszkola odbywa się zgodnie z procedurą:

1)      pisemne powiadomienie rodziców o zaistniałym problemie;

2)      próby rozwiązania problemu z rodzicami poprzez rozmowy     

      ( lub w formie pisemnej );

3)      zasięgnięcie opinii specjalistycznej /poradni psychologiczno pedagogicznej/.

      4)   rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia  

            dziecka    z listy wychowanków  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

      5)   skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne

           obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.    

 8.   Dziecko może być zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w

         przypadku:

1)      wszawicy;

2)      choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;

3)      sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia.

9. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.

 

 

§ 18

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 19

 

Postanowienia końcowe

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i dzieci.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej, określają odrębne przepisy.

4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, placówka może współpracować z fundacjami i placówkami kultury.

5. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

Dyrektora Przedszkola (przewodniczącego rady pedagogicznej) upoważnia się do ogłoszenia jednolitego tekstu statutu.

 

 

                      Niniejszy statut został zatwierdzony  Uchwałą nr 4/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017.

Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc obowiązujący Statut Przedszkola w Dubinie z dnia 15 września 2011 roku.